Close

Jal Jyotirmayya Samadhan Camp

02/11/2022 - 01/03/2023

Jal Jyotirmayya Samadhan Camp

phe mpeb

Camp Reports :-

s.no Date Place Report
1 02-11-2022 Mandla Jal Jyotirmayya camp mandla (pdf ,1264 kb)
2 09-11-2022 Kayda Jal Jyotirmayya camp Kayda  (pdf , 1157 kb)
3 16-11-2022 Magardha Jal Jyotirmayya camp Magardha  (pdf , 1243 kb)
4 23-11-2022  Morgadi Jal Jyotirmayya camp Morgadhi  (pdf , 1232 kb)
5 30-11-2022  Rehatgaon Jal Jyotirmayya camp Rahatgaon  (pdf , 1260 kb)
6 07-12-2022 Devtalab Jal Jyotirmayya camp Devtalab  (pdf , 1476 kb)
7 14-12-2022  Somgaonkala Jal Jyotirmayya camp Soamgaonkala  (pdf , 1401 kb)
8
21-12-2022 Chhidgaon mel jal jyotirmay camp Chhidgaonmel  (pdf , 1108 kb)
9
28-12-2022 Sontalai jal jyotirmay camp Somtalai  (pdf , 1134 kb)
10 04-01-2023 Khudiya jal jyoti Khudiya  (pdf , 1095 kb)
11 11-01-2023 Temagaon jal jyotrimay Temagaon  (pdf , 1059 kb)
View (258 KB)